Mobil 1 Extended Performance 5W30

260,000 

Cấp độ nhớt

SEA 5W30

Dung tích

946 ML

Gốc dầu nhớt

Dầu nhớt tổng hợp